Published May 25, 2015 by eunyangg

Uray man no adu ti problema nga umay, hanko latta liplipatan ti agisem ngamin ket ammok nga adda ni Apo nga mangtultulong kanyak nga kinanayon. ☆

image

Advertisements
%d bloggers like this: