Autumn

Published October 12, 2014 by eunyangg

Ang pinakapaborito ko talaga sa apat ay ang Autumn. Kasi hindi masyadong malamig, at hindi masyadong mainit. Gusto ko kasi ang Ulan. Lalo na kung nasa loob ka ng bahay. Ang sarap rin matulog na umuulan at naririnig mo ung pagpatak niya sa lupa. Gusto ko rin ang winter kasi masarap magcozy cozy kung may bf. Ang problema wala eh..Itry kong maghanap ngayong winter na to. Ahaha biro lang.. So autumn na naman. Ang bilis talaga lumipas ang panahon. Di natin namamalayan summer na naman..
Ngayong summer na to 2014, maraming naganap sa buhay ko na hindi ko inaakalang mangyayari. Tungkol ti Ayat. Adda ti nakilalak nga duwa nga lalaki. Isuda nga duwa ket importante ti biag ko. Naganan tayo isuda nga Kris ken Jaejoong. Aggayyem da nga ti turingan da ket agkabsat. Ti immuna nga naam-amuak kanyada a duwa ket ni Jaejoong. Nagsingpet la unay kanyak. Ibagbaga na amin nga mangmangyari iti biag na. No agap-apa da kenni ex na nga haan (cool-off) ket ibagbaga na kanyak tapos ik-ikkak met isuna ti advice. Rinabii kami nga agtungtongtong, ken agpaspasyar ijay ili uray nasipsipnget. Tapos dinamag nak no, Kasatno kano no mainlove isuna kanyak ta nagclose kami lang kano unay ken siak lang ti babai nga close na. Nagkatawaak lattan. Hanko ngamin ammo ibagak. Parang nagugustuhan ko na siya ng biglang dumating ung isa, si Kris. Napan amin kenni Kris jay pagkagustuak kenni Jaejoong. Naging close kami kenni kris manipod idi nagsinnukat kami ti number ti tunggal maysa. Rinabii kami aga agchachat. Rinabii nga kachachat ko isuda nga duwa. Maysa aldaw rimwar rimwar kami ni Kris a palimed, ta hanmi kayat a maamwan ni Jaejoong ta baka aginnapa da. Tapos ti ammo amin a barkada da ket ni Jaejoong ti kasla ken bagi kanyak. Tapos dajay, no sika mi amin ti agkakadwa, kasla ni Jaejoong ti katkatungtungko a kinanayon. Tapos no duwa kami lang ken ni Kris, lambingan nga kinanayon, rakep, halikan.. Tapos maysa aldaw nga rabii dajay, napasamak jay kabutbuteng ko nga hanko kayat a mapasamak.
Ituloy ko ton maminsan toy istoryakon. Makaturturogakon ngaminen.. Good night. 😀

image
image

Advertisements
%d bloggers like this: